Přejít k hlavnímu obsahu
x

Školní poradenské pracoviště

.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje poradenské služby v souladu s platnou legislativou žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP se podílí na zajišťování a realizaci podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků, realizuje koncepci kariérového poradenství, tj. informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků, nabízí odbornou pomoc při řešení akutních krizových i dlouhodobě zažívaných problémových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště. ŠPP poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností.

Výchovný poradce
.

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Jindřiška Haltmarová

Konzultační hodiny

Kdykoliv po telefonické domluvě
na tel.: 583 550 616

Činnosti výchovného poradce

1. Karierové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

 • Skupinové šetření k volbě povolání.
 • Individuální šetření k volbě povolání.
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (SPC,PPP,…).

2. Péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
3. Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

 • Vyhledávání a orientační šetření.
 • Zajišťování a zprostředkování diagnostiky.
 • Péče o integrované žáky (spolupráce s TU – plány; se spec. pedagogy - začlenění do nápravné péče).
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
4. Prevence školní neúspěšnosti a řešení problémů žáků při neprospěchu
5. Prevence, eliminace a řešení výchovných problémů žáků
6. Koordinace společného vzdělávání ve škole

 • Koordinuje a řídí činnost školního poradenského pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty.
 • Vytváří podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání.
 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody apod.).
 • Pojmenovává případné „bariéry“ inkluzivního vzdělávání na škole a na základě společné analýzy a reflexe navrhuje společně s pedagogy a ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště změny.
 • Vyhodnocuje úspěšnost zaváděných změn.
 • Koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání.
.

Školní metodik prevence

.

Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Anna Horáčková

Kontakt a konzultační hodiny

Tel.: 583 550 643 |

Konzultace:

pondělí - čtvrtek, 8 - 14:30 hodin, pátek po domluvě.

Co zajišťuje

Školní psycholog zajišťuje komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnosti, které školní psycholog zajišťuje

 • Poskytování konzultací, individuální a skupinová psychodiagnostika a odpovídající intervence
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, podpora při tvorbě ŠVP, IVP
 • Metodická pomoc třídním učitelům, ostatním pedagogům
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, individuální konzultace
 • Besedy a osvěta pro zákonné zástupce
 • Spolupráce s OSPOD, školskými poradenskými a výchovnými zařízeními, zdravotnictvím, popř. Policii ČR
 • Depistáž, diagnostika
 • Sociometrie, diagnostika sociálního klimatu ve třídě
 • Spolupráce a screening školní zralosti dětí při zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • Komplexní kariérové poradenství
 • Testy profesní orientace pro žáky 9. tříd
 • Poradenství a intervence
 • Poradenství, individuální konzultace a vedení pro žáky s SPÚ, SPCH, žáky s akutně prožívanou krizovou situací či dlouhodobými problémy
 • Konzultace a poradenství pro rodiče
 • Krizová intervence pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky
 • Podíl na prevenci školní neúspěšnosti
 • Mentální hygiena, mentálně hygienické návyky, učební styl, práce ve škole a domácí příprava
 • Podíl na koordinaci preventivních programů
.

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Pospíšilová

Kontakt a konzultační hodiny

Tel.: 583 550 642 | Konzultace: každou středu a čtvrtek

Činnosti, které školní speciální pedagog zajišťuje

 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinami klientů.
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro rodiče a pedagogické pracovníky školy.
 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek.
 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu.
 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních.
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy.
 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Příprava konzultací a poradenských aktivit pro rodiče a pedagogy a vyhodnocování těchto aktivit.