Přejít k hlavnímu obsahu
x

Školská rada

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Jindřiška Haltmarová - předseda školské rady
RNDr. Zuzana Bendová

Zástupci zákonných zástupců žáků

Blanka Plánková
Petra Brokešová

Zástupci zřizovatele školy

Ing. Zdeněk Muroň
Martin Janíček


Školská rada

je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Úkoly a pravomoci školské rady jsou stanoveny v § 167 a 168 tohoto zákona. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.