Přejít k hlavnímu obsahu
x

Výuka

.

Učební plán

Učební plán – 1. stupeň ZŠ

 

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

(vyučovací předmět)

Ročník

Celkem

z toho disponibilní hodiny

1.

D

2.

D

3.

D

4.

D

5.

D

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7

2

7

3

7

3

6

1

6

1

43

10

Anglický jazyk

       

3

 

3

 

3

 

9

0

Matematika a její aplikace

Matematika

4

 

4

1

4

1

4

1

4

1

24

4

Informatika

Informatika

           

1

 

1

 

2

0

Člověk a jeho svět

 

Prvouka

2

 

2

 

2

         

6

0

Vlastivěda

           

1

1

2

 

4

1

Přírodověda

           

1

 

1

1

3

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

0

Výtvarná výchova

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

7

0

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

0

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

0

Celkem

 

18

2

18

4

21

4

22

3

23

3

118

16

 

 

20

22

25

25

26

 

 

 

Učební plán – 2. stupeň ZŠ

 

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

(vyučovací předmět)

Ročník

Celkem

z toho disponibilní hodiny

6.

D

7.

D

8.

D

9.

D

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

4

1

4

 

3

2

4

1

19

4

Anglický jazyk

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

Druhý cizí jazyk

 

 

2

 

2

 

2

 

6

0

Matematika a její aplikace

Matematika

3

2

4

 

4

1

4

1

19

4

Informatika

Informatika

1

 

1

 

1

 

1

 

4

0

Člověk a společnost   

Dějepis

2

 

1

 

2

 

1

1

7

1

Občanská výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

4

0

Člověk a příroda

 

 

Fyzika

1

1

2

 

1

 

1

1

7

2

Chemie

0

 

0

 

1

1

2

 

4

1

Přírodopis

2

 

2

 

1

1

1

 

7

1

Zeměpis

2

 

2

 

1

 

1

1

7

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

 

1

 

1

 

0

 

3

0

Výtvarná výchova

2

 

2

 

1

 

1

 

6

0

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

8

0

Výchova ke zdraví

   

1

 

1

     

2

0

Člověk a svět práce

 

Práce s technickými materiály

1

 

 

 

 

 

1

 

1

0

Příprava pokrmů

 

 

 

 

 

 

1

0

Volba povolání

 

 

 

 

1

 

 

 

1

0

Volitelné předměty

viz Poznámky k učebnímu plánu

 

 

0

2

0

1

0

1

4

4

Celkem

 

25

4

27

3

26

6

25

6

122

18

 

29

30

32

31

 

 

 

.

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Druhý cizí jazyk je vyučován jako povinný od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk nebo vzdělávacím obsahem Češtiny jako druhého jazyka (lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání). V těchto případech se nejedná o podpůrné opatření, vzdělávací obsah se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Specifikem češtiny jako druhého jazyka je především to, že je žák vystaven silné potřebě naučit se už na velmi nízké úrovni pokročilosti specifickou slovní zásobu, která je určující pro školní prostředí.

V rámci vzdělávací oblasti "Svět práce" je v 6. a 9. ročníku zařazen v jednom pololetí vyučovací předmět Příprava pokrmů a ve druhém pololetí vyučovací předmět Práce s technickými materiály.

Zařazení volitelných předmětů

V  7. – 9. ročníku si každý žák vybírá z nabídky volitelných předmětů platné pro daný školní rok. Počet hodin volitelných předmětů v daném ročníku je stanoven učebním plánem. Žáka do volitelného předmětu přihlašuje jeho zákonný zástupce. Výběr volitelného předmětu je platný po celý školní rok, během školního roku nelze již zvolené volitelné předměty měnit. Vzhledem k tomu, že volitelné předměty reflektují schopnosti, zájmy i nadání jednotlivých žáků, vyučují se v menších skupinách. Skupina volitelného předmětu je otevřena při minimálním počtu 7 a maximálním počtu 24 žáků. Počet žáků ve volitelném předmětu, který je realizován ve specializované učebně, je dán kapacitou učebny.

Seznam nabízených volitelných předmětů:
Informatika, Seminář z dějepisu, Seminář z přírodopisu, Seminář ze zeměpisu,
Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z matematiky, Osobnostní výchova,
Finanční gramotnost, Technické činnosti, Mediální výchova, Konverzace v anglickém jazyce,
Užité výtvarné techniky, Vaření, Sportovní výchova, Seminář z českého jazyka,
Matematicko-fyzikální seminář      
Organizace výuky jinak než ve vyučovacích hodinách.

Výuku lze organizovat i jinak než ve vyučovacích hodinách (výuka v bloku). Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách (výuka v blocích) a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy jsou délka přestávek a ukončení vyučovací jednotky stanoveny podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků (např. výtvarná výchova, pracovní činnosti, některé volitelné předměty).

------------------------------------------------------------
Prevence dotazníky