Přejít k hlavnímu obsahu
x

Školská rada

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Jindřiška Haltmarová - předseda školské rady
RNDr. Zuzana Bendová

Zástupci zákonných zástupců žáků

Bc. Milan Jaška
Petra Brokešová

Zástupci zřizovatele školy

Ing. Richard Krobot
Lucie Žižková


Školská rada

je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Úkoly a pravomoci školské rady jsou stanoveny v § 167 a 168 tohoto zákona. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.