Domů

Stručně o Základní škole Šumperk, Šumavská 21

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 je dlouhodobě úspěšně fungující právní subjekt v oblasti základního vzdělávání v širokém regionu. Škola nabízí kvalitní základní vzdělání, příjemné učební prostředí s velmi dobrým materiálním zázemím. Dobrou úroveň vzdělávání zajišťuje zkušený pedagogický sbor, který je stabilizovaný a ve škole vytváří pozitivní pracovní klima. Škola funguje  od roku 1975 a v současné době poskytuje vzdělávání žákům z celého města a některých okolních obcí.

Výuka probíhá většinou ve třech paralelních třídách v ročníku, průměrná naplněnost tříd je přibližně 23 žáků. Škola má 28 tříd (16 tříd 1. – 5. ročníku, 12 tříd 6. – 9. ročníku). Škola nabízí žákům základní vzdělávání s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhá žákům se specifickými poruchami učení a chování, vytváří vhodné podmínky pro nadané žáky a mimoškolní aktivity řízené vlastními pedagogickými pracovníky, zapojuje se do mnohých projektů a soutěží. V běžných třídních kolektivech integrujeme žáky se specifickými poruchami učení (na základě doporučení pracovníků odborných pracovišť), významně se rozvinula péče o žáky mimořádně nadané, pro jejichž vzdělávání si škola vypracovala vlastní systém. Ve škole dlouhodobě pracuje žákovský parlament. Součástmi školy jsou školská zařízení – školní družina a školní jídelna.

Škola disponuje dostatečným počtem kmenových učeben a 15 odbornými pracovnami (4 učebny cizích jazyků, 2 odborné učebny pro informatiku, odborné pracovny pro fyziku, přírodopis, chemii, zeměpis, výtvarnou výchovu a hudební výchovu, dále školní dílnu a cvičnou kuchyň). Škola je velmi dobře vybavena prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT), je připojena k internetu, prostory školy mají pokrytí Wi-Fi sítí. Ve dvou odborných učebnách se instalovaly snímací kamery. K dispozici je i jazyková laboratoř vybavená žákovskými pracovišti se sluchátky. Významně se zlepšilo vybavení žákovské knihovny novými knižními tituly. Téměř všichni vyučující byli vybaveni notebookem nebo jim byl poskytnut stolní počítač, skoro ve všech kabinetech školy je k dispozici multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, scanner).

K vybavení školy dále patří dvě tělocvičny (gymnastická s parketovou podlahou a velká tělocvična pro kolektivní sporty s umělým povrchem). Škola disponuje venkovním sportovním areálem s atletickým oválem a prostorem pro pobyt dětí ze školní družiny. Celý stadion má umělý povrch, k dispozici jsou hřiště pro kolektivní sporty, místa pro atletiku a odpočinková zóna. Prostory šaten a hlavního vstupu  zabezpečuje monitorovací systém, což přispívá k větší ochraně majetku školy. Prostor před školou a školní sportovní areál nově monitoruje kamerový systém Městské policie Šumperk. Volný čas o velké přestávce mohou žáci trávit ve velké tělocvičně, prvňáčci využívají prostranství před školou. Prostory chodeb jsou doplněny lavičkami. Škola disponuje dostatečným počtem sociálních zařízení.

Čas před i po vyučování mohou žáci 1. stupně trávit v sedmi odděleních školní družiny (provozní doba je od 6:00 do 16:30 hodin), kapacita školní družiny je 210 účastníků. Všechny prostory školní družiny jsou pro její činnost velmi dobře materiálně zabezpečeny. Celkově se podařilo v prostorách školní družiny vytvořit velmi estetické a podnětné prostředí. Pro mimoškolní aktivity nabízí škola svým žákům řadu zájmových kroužků s různým zaměřením.

Moderní vybavení školní kuchyně odpovídá požadavkům příslušných norem. Výdej i objednávání stravy se realizuje pomocí čipů, je zavedeno přihlašování a odhlašování stravy přes internet (viz www.strava.cz). Ve školní jídelně si žáci mohou také zakoupit svačinky. Náležitý pitný režim je vhodně zajištěn. Naše škola se zapojila do programu „Školní mléko“ - v prostorách školy funguje automat na mléko a mléčné výrobky. V rámci projektu „Obědy pro děti“ bylo zajištěno stravování ve škole pro žáky z rodin, které si nemohou dovolit obědy běžně platit.

Od školního roku 2011/2012 se ve všech ročnících vyučuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Život, radost, fantazie (Žirafa), který zohledňuje skutečné nároky současného života a respektuje osobnost a hranice schopností každého žáka. Škola se nějak výrazně jednostranně neprofiluje, zaměřuje se na poskytování kvalitního základu všeobecného vzdělání pro všechny žáky. Školní vzdělávací program nabízí v 7. – 9. ročníku volitelné vyučovací předměty, které vycházejí vstříc zájmům a individuálním dispozicím jednotlivých žáků. Výuka anglického jazyka je pro zájemce zajištěna již od 1. ročníku, jako povinná začíná od 3. ročníku. Od 7. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk (němčinu nebo ruštinu). Kvalitu poskytovaného vzdělávání prověřují státní testy, dále objednané komerční testy a zcela pravidelně vlastní evaluační nástroji, které se v praxi velmi dobře osvědčily a umožňují objektivní zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaného vzdělání. Ve škole je pravidelně vyhodnocována pololetní klasifikace, úspěšnost žáků při přijímání na střední školy, výsledky čtvrtletních prací žáků i jejich úspěchy v soutěžích, olympiádách apod. Na základě zjištěných skutečností jsou přijímána opatření a činěna rozhodnutí o práci a rozvoji školy do budoucna. Všem žákům školy je umožněno spolupodílet se na životě a řízení školy prostřednictvím svých volených zástupců do školního žákovského parlamentu.

Škola spolupracuje s ustanovenou školskou radou a spolkem s názvem Klub rodičů a přátel šestky (KRAPŠ). Zvýšená pozornost je věnována komunikaci se žáky i rodiči – ve škole je zavedena schránka důvěry, je umožněna elektronická komunikace včetně schránky na webových stránkách školy, došlo k nárůstu informací na webových stránkách, pro prezentaci na třídních schůzkách využívají třídní učitelé předem zpracovanou osnovu důležitých společných sdělení tak, aby byla zachována jednotnost v informování zákonných zástupců žáků. O činnosti školy jsou rodiče informováni také prostřednictvím školního Zpravodaje, který vychází pravidelně 3x ročně. 

Škola je otevřená také okolí – je otevřena jak dětem (především prostřednictvím školního dětského hřiště a sportovního areálu, akcemi pro mateřské školy), tak i dospělým, kteří navštěvují školou organizované aktivity, a organizacím, jež si ve škole pronajímají prostory

Z historie

Ve školním roce 1974/75 bylo v naší škole celkem 26 tříd, v nichž se učilo 730 žáků. Přímo "přeplněna" byla v letech 1984 – 1988, kdy se ve 32 – 34 třídách učila víc než tisícovka žáků (nejvíce to bylo 1091 žáků).

V průběhu let doznala změn i samotná budova. V letech 1983 – 1984 se v přízemí části budovy C přistavěly tři učebny, a tak se získal potřebný "komornější" prostor pro první třídy.

Škola prošla i několika specializacemi. Nedlouho po jejím otevření, v letech 1976 – 1978, zde byly zřízeny sportovní třídy se specializací na sportovní gymnastiku. V osmdesátých letech to byla rozšířená výuka matematiky – v každém ročníku se jednalo o jednu třídu.  Od roku 1993 do roku 2001 jsme měli dvě třídy s rozšířenou výukou jazyků (angličtina, francouzština a němčina). V lednu 1994 se Základní škola Šumperk, Šumavská 21 stala právním subjektem.

Informační systém

Školní pěvecký sbor

Soutěž

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Přidat do kalendáře

Kde nás najdete

kliknutím na obrázek zvětšíte mapu

Statistika návštěvnosti


TOPlist